Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011
Oferta

Prawo administracyjne i prawo imigracyjne

Pomagamy przedsiębiorcom w zarządzaniu swobodnym przepływem ich pracowników. Specjalizujemy się w procedurach administracyjnych dotyczących delegowania pracowników do pracy zagranicę, delegowania pracowników z zagranicy do Polski oraz uzyskiwania pozwoleń na pracę w Polsce. Nasze flagowe projekty dotyczą Szwajcarii i Holandii. Nie ograniczamy jednak zakresu naszych usług tylko do tych krajów. 
Zdjęcie Zatrudnianie cudzoziemców (zezwolenia)
Zatrudnianie cudzoziemców (zezwolenia)
 • Reprezentowanie pracodawcy przed Wojewodą w sprawach wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
 • Składanie dokumentów i wniosków dotyczących udzielania zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE
 • Składanie dokumentów i wniosków dotyczących udzielania zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy na terytorium RP
 • Udzielanie wszelkich informacji oraz składania oświadczeń i wyjaśnień, w tym również oświadczeń woli także po wydaniu zezwolenia
 • Odbiór decyzji administracyjnych
 • Reprezentowanie pracodawcy w sprawach o uchylenie i zmianę zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę
 • Wnoszenie odwołań, zażaleń lub skarg na wydane postanowienia i decyzje do organów administracyjnych wyższej instancji oraz sądów administracyjnych
Zdjęcie Oddelegowanie pracowników do Polski
Oddelegowanie pracowników do Polski
 • Składanie oświadczeń o delegowaniu pracowników na terytorium RP
 • Zawiadamianie o zmianie danych w oświadczeniu
 • Reprezentowanie pracodawcy zagranicznego przed Państwową Inspekcją Pracy (PIP)
 • Doradztwo w kwestiach podatkowych i socjalnych związanych z oddelegowaniem
Zdjęcie Oddelegowanie pracowników za granicę
Oddelegowanie pracowników za granicę
 • Weryfikacja procedur związanych z oddelegowaniem pracowników za granicę
 • Rejestracja pracowników do pracy za granicą
 • Wsparcie w kalkulacji porównywalnych wynagrodzeń należnych pracownikom
 • Wsparcie w obsłudze kontroli zagranicznych organów kontroli pracy
 • Składanie i odbiór wniosków o zaświadczenie A1 o ustawodawstwie właściwym
 • Składanie i odbiór EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)
Zdjęcie Reprezentowanie przed organami administracyjnymi
Reprezentowanie przed organami administracyjnymi
 • Reprezentowanie przed organami administracyjnymi,  w tym składanie wszelkich wyjaśnień, wnoszenie wszelkich pism i wniosków związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi
 • Reprezentowanie przez sądami administracyjnymi, w tym składanie skarg oraz skarg kasacyjnych
Zdjęcie Reprezentowanie przed ZUS i NFZ
Reprezentowanie przed ZUS i NFZ
 • Przygotowywanie wniosków do ZUS w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym – A1
 • Przygotowywanie wniosków do ZUS o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1 – US-35
 • Przygotowywanie wniosków do ZUS o zaświadczenie A1 – porozumienie wyjątkowe na podstawie art. 16 – US-34
 • Przygotowywanie wniosków do ZUS o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 – US-36
 • Odbiór decyzji administracyjnych
 • Przygotowywanie wniosków do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla pracowników oddelegowanych

Poznaj nasze pozostałe usługi