Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011
Oferta

Kadry i Płace

TAAC Solutions świadczy usługi outsourcingu administracji kadrowo-płacowej na dwóch poziomach: wdrożenia oraz bieżącej obsługi kadrowej i płacowej. Dzięki nowoczesnym narzędziom technologicznym klienci otrzymują wsparcie w działaniach mających na celu wzrost efektywności obsługi pracowników firmy. Narzędzie to pozwala na dostęp on-line do aktualnych informacji pracowniczych oraz umożliwia przełożonym zarządzać czasem pracy pracowników. Pracownicy mogą przeglądać swoje własne dane, a przełożeni mają możliwość przeglądania danych podległych im pracowników oraz akceptacji składanych do nich wniosków.

Zdjęcie Administrowanie płacami
Administrowanie płacami
 • Prowadzenie administracji płac dla osób współpracujących z klientem na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w pełnej zgodności z wymogami prawnymi i przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczenia społecznego
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem wszelkich potrąceń i świadczeń dodatkowych
 • Naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Przygotowywanie list płac według schematu organizacyjnego klienta
 • Przygotowywanie oraz, jeżeli wymagane, wczytywanie na subkonto płacowe klienta poleceń przelewu wynagrodzeń netto należnych pracownikom
 • Przygotowanie zbiorczych danych płacowych dla księgowości w formacie TAAC
 • Sporządzanie i udostępnianie pasków płacowych dla pracowników  w formie elektronicznej poprzez Portal Pracowniczy
 • Przygotowywanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych ZUS w zakresie wymaganym przepisami prawa
 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta w formie elektronicznej deklaracji dotyczących miesięcznych wpłat DEK-I-O do PFRON
 • Zapewnienie wsparcia w przypadku kontroli organów administracji państwowej (ZUS, US)
 • Zapewnienie współpracy z audytorami
 • Sporządzanie i dostarczania w formie elektronicznej rocznych deklaracji PIT-11 oraz IFT-1R do stosownych Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie i dostarczanie formularzy PIT-11, oraz IFT-1R pracownikom w formie elektronicznej
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-8AR łącznie z ich drukowaniem, podpisywaniem, dostarczeniem do klienta oraz wysyłką w formie e-deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego
Zdjęcie Administrowanie Kadrami
Administrowanie Kadrami
 • Prowadzenie dla każdego pracownika  akt osobowych zgodnie z przepisami prawa pracy
 • Prowadzenie wymaganej przepisami prawa statystyki zatrudnienia, obejmującej m.in.: dane osobowe pracownika, historię zatrudnienia, zwolnienia lekarskie, zestawienia wykorzystania urlopów, zestawienia urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, zestawienia wszelkich innych płatnych i bezpłatnych nieobecności, informacji o okresowych badaniach lekarskich i szkoleniach BHP
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz wymaganej prawem dokumentacji zatrudnienia związanej z nawiązaniem stosunku pracy, zmianą warunków zatrudnienia oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • Ustalanie prawa do przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych, tj.: wymiaru urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, okresu wypowiedzenia
 • Prowadzenie wykazu brakującej dokumentacji w aktach osobowych pracowników m.in. BHP, badań lekarskich, zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS oraz zgłaszania zmian
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych
 • Wystawianie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Sporządzanie standardowych raportów kadrowych
 • Monitorowanie ważnych dat związanych z zatrudnieniem pracowników, m. in.: rozwiązania umowy o pracę, nabycia nowych uprawnień, upływu ważności badań lekarskich, szkoleń z zakresu BHP, przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych
 • Przygotowywanie standardowych sprawozdań do GUS (Z-02, Z-05, Z-06)
 • Kontakt z PIP, ZUS, GUS
 • Informowanie o ważniejszych zmianach w polskim prawie pracy, dotyczących spraw kadrowych oraz udzielania pomocy w wypełnianiu wymogów prawnych
Zdjęcie Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia społeczne
 • Usługi doradcze w zakresie składek ZUS: wsparcie przedsiębiorców w kontaktach z ZUS, przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, wyliczanie składki ZUS dla każdego zatrudnionego pracownika zgodnie z typem podpisanej z nim umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji składek ZUS oraz preferencyjnych składek ZUS
 • Doradztwo w zakresie składek ZUS przy zatrudnianiu, m.in. emerytów i cudzoziemców
Zdjęcie Reprezentacja w trakcie kontroli PIP, ZUS i organów administracji skarbowej
Reprezentacja w trakcie kontroli PIP, ZUS i organów administracji skarbowej
 • Przygotowanie wrażliwych dokumentów do kontroli
 • Reprezentacja podczas kontroli PIP, ZUS i US, przygotowywanie wyjaśnień w imieniu klienta, przygotowywanie ewentualnych odwołań od wydanych decyzji administracyjnych, jak również kierowania skarg do sądów administracyjnych na wydane przez służby kontrolne decyzje administracyjne

Poznaj nasze pozostałe usługi