Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011
Oferta

Doradztwo podatkowe

Od wielu lat wspieramy przedsiębiorstwa w optymalnym zarządzaniu kwestiami podatkowymi. Wypracowaliśmy dla naszych klientów wiele korzystnych rozwiązań. Z sukcesami reprezentujemy ich w postępowaniach podatkowych. Jesteśmy praktykami – znamy różne sektory gospodarcze, znamy kryteria Specjalnych Stref Ekonomicznych. Pomagamy inwestorom tworzyć przedsiębiorstwa oparte nie tylko na strategii zarządczej, ale także na kompleksowej strategii podatkowej.

Przygotowujemy dokumentację cen transferowych oraz benchmark przy wykorzystaniu profesjonalnej bazy danych Quick Analytics.

Zdjęcie VAT
VAT
 • Bieżące doradztwo podatkowe (compliance) w zakresie podatku VAT
 • Doradztwo podatkowe w zakresie transakcji wspólnotowych
 • Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Przeglądy podatkowe
 • Doradztwo w zakresie zwrotu podatku VAT
 • Pomoc w zakresie rejestracji podatników VAT i VAT-UE
 • Usługi sprawozdawczości podatkowej w zakresie podatku VAT
 • Doradztwo podatkowe w zakresie specjalnych procedur VAT
Zdjęcie CIT
CIT
 • Bieżące doradztwo podatkowe (compliance) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Usługi optymalizacji podatkowej
 • Przeglądy podatkowe
 • Analiza umów handlowych w celu zidentyfikowania potencjalnego ryzyka podatkowego oraz obszarów optymalizacji obciążeń publicznoprawnych
 • Pomoc w wyborze optymalnej formy działalności gospodarczej przy uwzględnieniu aspektów podatkowych
Zdjęcie PIT
PIT
 • Bieżące doradztwo podatkowe (compliance) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Rozliczanie pracowników nierezydentów i dochodów z pracy zagranicą
 • Doradztwo w zakresie powstania obowiązku podatkowego w PIT na terytorium RP
 • Efektywne podatkowo modele wynagrodzeń dla kadry kierowniczej i pracowników wyższego szczebla
 • Doradztwo podatkowe i wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji programów opcji pracowniczych
 • Doradztwo dla pracodawców, obejmujące kwestie związane z oddelegowaniem polskich pracowników do pracy za granicą oraz zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
 • Przygotowywanie instrukcji dla płatników PIT w zakresie prawidłowego i terminowego wywiązywania się przez nich z obowiązków nałożonych przez prawo
 • Doradztwo w zakresie innych obciążeń publicznoprawnych, takich jak ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Zdjęcie Ceny transferowe i benchmarking
Ceny transferowe i benchmarking
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • Opracowywanie polityki cen transferowych
 • Identyfikacja ryzyka i zarządzanie ryzykiem cen transferowych
 • Opracowywanie analiz danych porównawczych (benchmark study)
 • Wsparcie przy kontrolach podatkowych i prowadzenie sporów sądowych w zakresie cen transferowych
 • Opracowywanie analiz ekonomicznych i biznesowych na potrzeby postępowań sądowych i arbitrażowych
 • Uprzednie porozumienia cenowe (APA)
 • Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)

Od 1 stycznia 2017 roku analiza benchmarkingowa jest obligatoryjnym elementem dokumentacji cen transferowych. TAAC Solutions oferuje swoim klientom wsparcie w zakresie przygotowania analizy oraz wdrożenia rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed ryzykami podatkowymi.

Przygotowujemy dokumentację cen transferowych oraz benchmark przy wykorzystaniu profesjonalnej bazy danych Quick Analytics.

Dowiedz się więcej o analizie benchmarkignowej

Zdjęcie Międzynarodowe prawo podatkowe
Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Doradztwo podatkowe w zakresie transakcji transgranicznych, w tym podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz VAT
 • Doradztwo w zakresie efektywnej podatkowo wypłaty dywidend, odsetek i należności licencyjnych
 • Międzynarodowe planowanie podatkowe
 • Przeglądy podatkowe mające na celu identyfikację ryzyka podatkowego związanego z transakcjami międzynarodowymi oraz weryfikacja wypełniania obowiązków o charakterze administracyjnym związanych z takimi transakcjami
Zdjęcie Kontrole podatkowe
Kontrole podatkowe
 • Reprezentujemy klientów i świadczymy usługi doradztwa podatkowego w trakcie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających prowadzonych przez organy podatkowe
Zdjęcie Planowanie podatkowe
Planowanie podatkowe
 • Planowanie podatkowe dla grup kapitałowych i spółek oraz osób fizycznych
 • Międzynarodowe planowanie podatkowe
 • Doradztwo w zakresie efektywnej podatkowo restrukturyzacji
 • Bieżące doradztwo prawno-podatkowe w trakcie realizacji projektów optymalizacyjnych i planów restrukturyzacyjnych
Zdjęcie Spory podatkowe
Spory podatkowe
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych, w szczególności przygotowywanie odwołań, wniosków o zwrot nadpłaty podatku, lub wniosków o wznowienie postępowania podatkowego, lub o stwierdzenie nieważności postępowania
 • Przygotowywanie wniosków do Ministra Finansów o wydanie ogólnych oraz indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
 • Reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi, w tym przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych oraz reprezentowanie klientów na rozprawach
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach karno-skarbowych
 • Reprezentowanie klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych
Zdjęcie Rozliczenia podatkowe
Rozliczenia podatkowe
 • Wsparcie w przygotowywaniu miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji oraz zeznań podatkowych w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków lokalnych
 • Wsparcie w przygotowywaniu informacji podatkowych, w tym formularzy IFT-1/1R, IFT-2/2R, PIT 8C
 • Wsparcie w przygotowywaniu formularzy do ZUS
Zdjęcie Reprezentacja podmiotów zagranicznych w VAT
Reprezentacja podmiotów zagranicznych w VAT
 • Rejestrowanie podmiotów zagranicznych jako podatnika VAT na terytorium RP
 • Prowadzenie rejestru VAT na rzecz podmiotów zagranicznych
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych VAT oraz JPK dla podmiotów zagranicznych
 • Reprezentacja przed polskimi organami podatkowymi
 • Reprezentacja w zakresie zwrotu podatku VAT dla podmiotów zagranicznych
Zdjęcie Przeglądy podatkowe
Przeglądy podatkowe
 • Przegląd rozliczeń podatkowych pod kątem ich zgodności z przepisami podatkowymi
 • Przygotowanie opinii i raportów podatkowych
 • Przegląd jako podstawa do zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa
Zdjęcie Cła i akcyza
Cła i akcyza
 • Bieżące doradztwo w zakresie stosowania przepisów celnych, w tym Unijnego Kodeksu Celnego
 • Pomoc w ustalaniu klasyfikacji celnej towarów oraz występowaniu o Wiążące Informacje o Pochodzeniu Towarów oraz Wiążące Informacje Taryfowe
 • Pomoc we wdrażaniu procedur gospodarczych
 • Opracowanie transgranicznych umów gospodarczych
 • Reprezentacja w postępowaniach celnych oraz podatkowych, jak również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
Zdjęcie Specjalne strefy ekonomiczne (SEZ)
Specjalne strefy ekonomiczne (SEZ)
 • Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polsce (wniosek o wydanie zezwolenia, dokumentacja przetargowa, wybór ofert, wydanie zezwolenia, cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia)
 • Doradztwo w zakresie zwolnienia z opodatkowania (zwolnienie z podatku dochodowego, zwolnienie z podatku od nieruchomości)

Zapoznaj się z naszą publikacją : „Prawne i podatkowe funkcjonowanie Stref Ekonomicznych w Polsce”:

http://www.paih.gov.pl/publikacje/parki_i_strefy

http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse

Poznaj nasze pozostałe usługi