Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Analiza benchmarkingowa (ang. benchmarking analysis, benchmark, benchmarking study lub też pol. analiza porównawcza, analiza danych porównawczych) jako część dokumentacji cen transferowych służy wykazaniu, że ceny zastosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają stawkom stosowanym w analogicznych kontraktach rynkowych, których strony są ze sobą niepowiązane. Rzetelna analiza danych porównawczych, odnoszącą się do podmiotów niepowiązanych, maksymalnie zbliżonych pod kątem biznesowym oraz finansowym stanowi elementarny punkt zabezpieczenia przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

Moment powstania obowiązku przeprowadzenia analizy benchmarkingowej

Od 1 stycznia 2017 roku, przedsiębiorcy, których poziom przychodów lub kosztów w roku poprzedzającym analizowany rok podatkowy przekroczył 10 000 000 Euro, a wartość transakcji jednego rodzaju z podmiotem powiązanym 90 000 Euro (tzw. próg istotności transakcji), są zobowiązani do przygotowania analizy benchmarkingowej.

Wzrost poziomu przychodów lub kosztów podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy skutkuje modyfikacją progu istotności transakcji np.:

Poziom przychodów lub kosztów w roku poprzedzającym rok podatkowyPróg istotności transakcji
10 000 000 Euro90 000 Euro
11 000 000 Euro95 000 Euro
15 000 000 Euro115 000 Euro

Celem analizy benchmarkingowej jest przedstawienie, że ceny stosowane w przeprowadzonych transakcjach lub innych zdarzeniach znajdują się na poziomie rynkowym, to znaczy takim, jak gdyby te transakcje lub inne zdarzenia zostały przeprowadzone z podmiotem niezależnym.

W ramach skrupulatnego przygotowania analizy, specjaliści TAAC Solutions, dysponujący wieloletnim doświadczeniem i wiedzą z zakresu analizy danych, ekonomii, prawa podatkowego oraz statystyki dokonują analizy działalności przedsiębiorstwa, będącego podstawą analizy danych porównawczych, w szczególności w obrębie:

  1. cech dóbr, usług lub innych świadczeń, będących przedmiotem porównywalnych transakcji,
    w tym fizycznych cech tych dóbr – ich jakości, trwałości, dostępności, ewentualnego obciążenia prawami osób trzecich, dostępności dóbr wśród podmiotów niepowiązanych oraz przewidywanych korzyści związanych z wykorzystywaniem dóbr przez przedsiębiorcę,
  2. danych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której klient prowadzi działalność gospodarczą.

Do analizy sytuacji gospodarczej w branży, TAAC Solutions wykorzystuje profesjonalne bazy danych, umożliwiające selekcję przedsiębiorców według ich przedmiotu działalności gospodarczej, danych finansowych podmiotów niepowiązanych, a także narzędzia przeznaczone do analizy szczegółowych rodzaju działalności np. na rynkach finansowych.

TAAC Solutions każdorazowo współpracuje z przedsiębiorcą, dążąc do ustalenia czy nie zawiera on analogicznych transakcji z podmiotami niepowiązanymi. Informacje z działów handlowych spółek, posiadających wiedzę na temat warunków rynkowych, istniejącej konkurencji, zaangażowanych aktywów, funkcji oraz ryzyk stron transakcji istotnie wpływają na wynik analizy benchmarkingowej.

Analiza benchmarkingowa poza dokumentacją cen transferowych?

Analiza danych porównawczych stała się synonimem regulacji związanych z cenami transferowymi.
W swojej praktyce zawodowej, TAAC Solutions oferuje klientom znacznie szersze wykorzystanie analiz. Analizy benchmarkingowe są doskonałym narzędziem nie tylko do uwiarygodnienia transakcji pod kątem finansowym, ale także do zdobycia przez przedsiębiorcę wiedzy o sytuacji panującej na konkretnym rynku, podmiotach konkurencyjnych czy weryfikacji kondycji finansowej potencjalnego kontrahenta przed nawiązaniem ściślejszej współpracy.

bezpieczeństwo klienta

Powrót